Integritetspolicy

Senast uppdaterat: 2022-05-23

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Ändamål och rättslig grund
 • Administrera webbplats – Berättigat intresse
 • Hantera e-post – Berättigat intresse eller avtalsförpliktelse
 • Hantera order och kundrelationer – Avtalsförpliktelse
 • Uppfylla skyldigheter enligt avtal med kunder – Avtalsförpliktelse
Intresse vid intresseavvägning

Vårt intresse att presentera artister på webbplatsen anses väga tyngre än artisternas intresse att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål.
Intresset att behandla personuppgifter i inkommande e-post väger av naturliga skäl tyngre än att inte behandla sådana uppgifter eftersom en avsändare av e-post förväntar sig att vi tar hand om inkommande e-post.

Mottagare av uppgifter

I de fall vi behöver överföra personuppgifter för behandling hos annat företag, har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med företaget Inleed/Yelles AB.

Överföring av uppgifter till tredje land

Personuppgifter kan i vissa fall av vårt personuppgiftsbiträde komma att överföras till land utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträdet kommer att vidtaga alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Lagringstid
 • Artisters personuppgifter på webbplatsen raderas när de inte längre är aktuella.
 • E-post innehållande känsliga personuppgifter raderas omgående.
 • Personuppgifter som ska behandlas i annat system flyttas dit, varefter e-postmeddelandet raderas inom 3 veckor.
 • Övrig e-post raderas inom 24 månader.
 • Personuppgifter hänförliga till avtal raderas 1 år efter avslutad kundrelation.
 • I övrigt lagras personuppgifter så länge det krävs enligt gällande lagstiftning.
Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt

 • att begära tillgång till (registerutdrag) och rättelse eller radering av personuppgifter som rör denne.
 • att begära begränsning av, eller invända mot behandling av personuppgifter som rör denne.
 • att få sina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig (portabilitet).
 • att när som helst återkalla ett samtycke.
 • att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet.
Registrerads skyldighet att tillhandahålla personuppgifter

Kunds tillhandahållande av personuppgifter är nödvändigt för att ingå avtal. I övrigt föreligger ingen skyldighet.

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande eller profilering förekommer ej.

Behandling för annat ändamål

Behandling för annat ändamål är inte aktuellt.

Personuppgiftsansvarig

Solemn Musiq
Eriksrogränd 9, 194 78 Upplands Väsby
Företrädare: Olof Ahlqvist

Information om elektronisk kommunikation
Kakor (cookies)

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Inbäddat innehåll

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Klassiskt piano